ARCTIC GIANT BIRDHOUSE HOTEL
7.9.2020

Pal­ta­mo-Kai­nuu

He­rä­tes­sä aa­muun kor­keal­la vaa­ran hui­pul­la päi­väs­tä­si ei voi tul­la kuin ai­van suu­ren­moi­nen!i

Pal­ta­mo-Kai­nuu

Jättiläisenmaa tarjoaa elämyksellisiä majoitus- ja ravintolapalveluita aivan lähellä taivasta.
Py­säh­dy het­kek­si, kat­so ym­pä­ril­le­si Kuin­ka ai­nut­laa­tui­nen luon­to on­kaan Ja mitä kaik­kea se meil­le tar­jo­aa­kaan . Astu hui­pul­le ja sau­no yön hä­mä­riin.

He­rä­tes­sä aa­muun kor­keal­la vaa­ran hui­pul­la päi­väs­tä­si ei voi tul­la kuin ai­van suu­ren­moi­nen!

Lue lisää

ARC­TIC GIANT BIRD­HOUSE HO­TEL

https://arcticgiant.fi/


Pohjois-Suomi

Pohjoissuomi.fi

Tervetuloa Pohjois-Suomi pohjoissuomi.fi |Pohjois-Pohjanmaa | Lappi |Kainuu |Koillismaa

Digilehti-Uutiskirje sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Pohjoissuomi.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to – 

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen. 

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

Pohjoissuomi.fi

Kainuu Group

Media- ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kainuugroup.fi