Pohjois-Suomi
22.9.2020

Mi­hin työ­noh­jaus­ta käy­te­tään?

SO­PUSOIN­TU HY­VIN­VOIN­TI­PAL­VE­LUT

Kou­lu­tuk­set työ­hy­vin­voin­nin ja hen­ki­sen kas­vun alueil­ta.


Työ­noh­jaus on oman työn, työn vaa­ti­mus­ten, toi­min­tata­po­jen ja oman it­sen tut­ki­mis­ta, ar­vioin­tia ja ke­hit­tä­mis­tä kou­lu­te­tun työ­noh­jaa­jan avul­la.

SO­PUSOIN­TU HY­VIN­VOIN­TI­PAL­VE­LUT

Kou­lu­tuk­set tai yk­sit­täi­set luen­not voi­daan rää­tä­löi­dä tar­pei­den­ne mu­kaan hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­sen, työ­hy­vin­voin­nin ja hen­ki­sen kas­vun alueil­ta. Kou­lu­tuk­set to­teu­te­taan joko asiak­kaan omis­sa tai So­puSoin­tu Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­sä ti­lois­sa. Kou­lu­tuk­sia voi­daan myös liit­tää osak­si muu­ta toi­min­taa esim. Työ­hy­vin­voin­ti­päi­viä.

Eh­do­tet­tu­ja tee­mo­ja kou­lu­tus­ten si­säl­lök­si:

  • Työ­hy­vin­voin­ti osak­si or­ga­ni­saa­tio­joh­ta­mis­ta
  • Ke­ven­nä ai­vo­kuor­maa­si –  li­sää työ­hy­vin­voin­tia ja tuot­ta­vuut­ta
  • Iloa työs­tä
  • Minä vuo­ro­vai­kut­ta­ja­na
  • Pu­heek­si ot­ta­mi­sen ki­vet ja kan­not
  • Läs­nä­olon voi­ma ar­jen haas­teis­sa
  • Tun­teet ja työ

Pyy­dä tar­jous!

https://www.so­pusoin­tu.fi/wordpress/pal­ve­lut/ty­onoh­jaus/

Pohjois-Suomi
Pohjois-Suomi

Pohjoissuomi.fi

Tervetuloa Pohjois-Suomi pohjoissuomi.fi |Pohjois-Pohjanmaa | Lappi |Kainuu |Koillismaa

Digilehti-Uutiskirje sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Pohjoissuomi.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to – 

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen. 

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

Pohjoissuomi.fi

Kainuu Group

Media- ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kainuugroup.fi