Tervetuloa sometoimisto.fi media -ja uutisyhtiö "Yhdistäjä - Välittäjä" sivuille.
6.9.2020

Myyn­ti - Mai­non­ta-Mark­ki­noin­ti

Ter­ve­tu­loa so­me­toi­mis­to.fi media -ja uu­tis­yh­tiö "Yhdistäjä - Välittäjä" sivuille.

Ter­ve­tu­loa so­me­toi­mis­to.fi 

me­dia -ja uu­tis­yh­tiö "Yh­dis­tä­jä - Vä­lit­tä­jä" si­vuil­le. 

-Et­sin jat­ku­vas­ti roh­kei­ta kei­no­ja vie­dä eteen­päin yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta.Ko­ti­maan sekä kan­sain­vä­lis­tä lii­ke­toi­min­taa näe,koe sekä tun­ne- uu­del­la ta­val­la.

So­me­toi­mis­to.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to – Ko­ti­si­vut, jul­kai­su­jär­jes­tel­mät, verk­ko­kau­pat, kas­sa­jär­jes­tel­mä, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä, mai­nos­toi­mis­to­pal­ve­lut, graa­fi­nen suun­nit­te­lu, valo- ja vi­deo­ku­vaus, si­säl­lön­tuo­tan­to sekä web­hos­ting pal­ve­lut.

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.

 Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat

https://www.sometoimisto.fi/ 

Pohjois-Suomi

Pohjoissuomi.fi

Tervetuloa Pohjois-Suomi pohjoissuomi.fi |Pohjois-Pohjanmaa | Lappi |Kainuu |Koillismaa

Digilehti-Uutiskirje sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Pohjoissuomi.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to – 

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen. 

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

Pohjoissuomi.fi

Kainuu Group

Media- ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kainuugroup.fi