Pohjois-Suomi
4.9.2020

ARC­TIC GIANT BIRD HOUSE Ho­tel.

Paltamo-Kainuu

He­rä­tes­sä aa­muun kor­keal­la vaa­ran hui­pul­la päi­väs­tä­si ei voi tul­la kuin ai­van suu­ren­moi­nen!

Py­säh­dy het­kek­si ja ihas­te­le täh­ti­tai­vaan lois­tet­ta, re­von­tu­lien väl­ket­tä tai aa­muau­rin­gon sa­ras­tus­ta. Jät­ti­läi­sen­maa on mys­ti­nen maa­his­ten ja mui­den sa­tu­mais­ten olen­to­jen maa­il­ma, joka si­jait­see Pal­ta­mos­sa, kor­keal­la Ki­ves­vaa­ral­la. Jät­ti­läi­sen­maa tar­jo­aa elä­myk­sel­li­siä ma­joi­tus- ja ra­vin­to­la­pal­ve­lui­ta ai­van lä­hel­lä tai­vas­ta. Li­säk­si Jät­ti­läi­sen­maa on suo­sit­tu hää- ja juh­la­paik­ka ja siel­lä on­kin jo mo­net eri­lai­set juh­lat juh­lit­tu.

Ki­ves­vaa­ran ym­pä­ris­tös­sä me­nee usei­ta eri­pi­tui­sia ja eri­lai­sia ret­kei­ly­reit­te­jä, jois­ta jo­kai­sel­le löy­tyy var­mas­ti so­pi­van­lai­nen reit­ti. Rei­tit ovat pi­tuu­del­taan 2-15 km pi­tui­sia.

ARC­TIC GIANT BIRD HOUSE Ho­tel.

Ter­ve­tu­loa Kai­nuuseen .Näh­tä­vää ja koet­ta­vaa Kai­nuus­sa-Syk­sy -Tal­vel­la 2020.

Ren­tout­ta­vaa eloa ja me­noa tai vain olla sekä naut­tia luon­to­po­luil­la.

Pa­no­ra­mic House huo­neis­tos­ta voit näh­dä ja ko­kea muut­tu­van luon­non ai­nut­laa­tui­suu­den: au­rin­gon­las­kut, täh­ti­tai­vaan ja jopa re­von­tu­let kol­meen eri suun­taan. Koe ja ihas­tu luon­to­äi­din tar­joa­miin mai­se­miin ja seu­raa nii­tä sau­nan läm­mös­tä.

Lue li­sää

ARC­TIC GIANT BIRD HOUSE Ho­tel.

https://arc­tic­giant.fi

Pohjois-Suomi

Pohjoissuomi.fi

Tervetuloa Pohjois-Suomi pohjoissuomi.fi |Pohjois-Pohjanmaa | Lappi |Kainuu |Koillismaa

Digilehti-Uutiskirje sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Pohjoissuomi.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to – 

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen. 

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

Pohjoissuomi.fi

Kainuu Group

Media- ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kainuugroup.fi